Regulamin usługi NUADU

 

§ 1 Definicje

  • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu w domenie https://system.nuadu.com/ (dalej NUADU) przez Użytkowników.
  • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
   • Użytkowniku – jest to osoba korzystająca z dostępu do NUADU. Przy nawiązaniu, rozwiązaniu umowy za Użytkownika będącego osobą niepełnoletnią powinien działać jego przedstawiciel ustawowy.
   • Szkole – należy przez to rozumieć szczególną kategorię Użytkownika, będącą placówką oświatową lub inną organizacją po podobnym profilu (centrum korepetycji, centrum szkoleniowe, instytucja czy firma świadcząca usługi edukacyjne) związaną z Nuadu umową licencyjną na dostęp do NUADU i udostępniającą na tej podstawie usługę w postaci dostępu do NUADU na rzecz innych kategorii Użytkowników;
   • Koncie - jest to istniejący w bazie danych NUADU wpis, umożliwiający dostęp do NUADU po uwierzytelnieniu.
   • Nuadu - jest to Nuadu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-451, Al. Zwycięstwa 96/981.
   • NUADU - jest to usługa świadczona elektronicznie na rzecz Użytkowników, w formie platformy edukacyjnej opracowanej przez Nuadu, dostępna pod adresem https://system.NUADU.com. Platforma wykorzystuje oprogramowanie autorstwa Nuadu. Materiały dla Użytkowników korzystających z NUADU w ramach obowiązku szkolnego są zgodne z podstawą programową.
   • RODO - jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
   • Regulaminie - jest to niniejszy regulamin2

  1 nr KRS: 0000522737 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS.

  Określa on w szczególności warunki korzystania z NUADU w tym odpłatności, prawa i obowiązki Nuadu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Nuadu z tytułu świadczenia usługi.

   

  § 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  • Użytkownik loguje się do NUADU poprzez stronę https://system.NUADU.com
  • Pierwsze logowanie odbywa się z podaniem loginu nadanemu Użytkownikowi przez Nuadu. Kolejne logowania odbywają się już poprzez login będący adresem e-mail wskazany przy pierwszym logowaniu. Hasło do pierwszego logowania Użytkownik uzyskuje od Nuadu, po czym Użytkownik ustala własne hasło dostępowe3.
  • Umowa o korzystanie z NUADU przez Użytkownika dochodzi do skutku po zaakceptowaniu przezeń treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
  • Rejestracja w NUADU jest darmowa, przy czym korzystanie z funkcjonalności jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Umowa o korzystanie z NUADU zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wybrane usługi zwiększające funkcjonalność NUADU mogą być ograniczone w czasie stosownie do odrębnych uzgodnień4. Cennik dostępny jest na stronie www.https://nuadu.pl, po zarejestrowaniu. W każdym przypadku uruchomienie odpłatnej funkcjonalności przez Użytkownika poprzedzone jest stosowną informacją5.
  • Zakończenie korzystania z NUADU możliwe jest w każdym czasie6. W każdym jednak przypadku umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia licencji.
  • Jeśli korzystanie z NUADU odbywa się w ramach obowiązku szkolnego realizowanego przez danego Użytkownika na rzecz Szkoły, podstawowe funkcjonalności są mu udostępniane bezpłatnie. W takim przypadku obowiązki Nuadu wobec Szkoły, odpłatność, okres licencjonowania oraz zakres dostępnych funkcjonalności NUADU reguluje odrębna umowa.

   

  3 Opcjonalnie przewiduje się logowanie poprzez powiązanie Konta z profilem Użytkownika w innych serwisach (np. w mediach społecznościowych).

  4 Wysokość opłaty oraz czas trwania licencji zgodnie z Cennikiem.

  5 Poinformujemy Cię w sposób jasny i zrozumiały o: (1) głównych cechach świadczenia, (2) łącznej cenie brutto, za cały okres rozliczeniowy, (3) warunkach płatności; (4) funkcjonalności treści w tym technicznych środkach ochrony dostępu;

  6 W takim przypadku możesz domagać się zwrotu uiszczonej przez Ciebie opłaty za czas pozostały do wygaśnięcia licencji.

   

  § 3 Parametry techniczne

  • podłączenie do  Internetu,
  • dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji   
  • system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/2008/7/8,
  • włączenie aktywnej obsługi technologii Java Script
  • włączenie aktywnej obsługi tzw. „cookies” (plików cookies)
  • włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”)
  • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9
  • w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
   • Android OS w wersji co najmniej 4.0
   • iOS w wersji co najmniej [.]5.0

   

  § 4 Konto

  • Nie wolno udostępniać innym swojego Konta. Należy chronić zarówno hasło jak i login.
  • Nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników.
  • Nuadu może ingerować w Konto Użytkownika jedynie w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu NUADU, i tylko wtedy gdy problemu nie da się inaczej rozwiązać.
  • Resetowanie dostępu do Konta odbywa się poprzez kontakt wskazany w § 10 poniżej.

   

  § 5 Dane osobowe i cookies

  1. Administratorem danych osobowych jest Nuadu z o.o.
  2. Dane przetwarzane są w następujących celach:
   1. Stworzenie i utrzymanie profilu w NUADU,
   2. Umożliwienie korzystania z NUADU (w tym podglądu zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami)
  3. Podstawy prawne przetwarzania:
   1. Wykonanie umowy,
   2. Nasz uzasadniony interes.
  4. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu.
  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych:
   1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
   2. inne prawa określone w informacji szczegółowej
  6. NUADU zbiera informacje o Użytkownikach z wykorzystaniem z plików zwanych "cookies"7.
  7. Cookies:
   1. są wykorzystywane także w celach statystycznych;
   2. są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z NUADU. Cookies nie wpływają sposób działania urządzeń końcowych Użytkowników;
   3. nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie nie ustala się tożsamości Użytkowników.
  8. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym8.
  9. Użytkownik powinien chronić dane przed ujawnieniem.

  7 Cookies są plikami tekstowymi, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.

  8 W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności NUADU.

   

  § 6 Korzystanie z NUADU

  • Zamieszczanie w NUADU treści bezprawnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.
  • W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, dostęp do tych danych zostanie zablokowany natychmiast.
  • W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, dostęp do tych danych zostanie zablokowany natychmiast po zawiadomieniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

   

  § 7 Prawa autorskie 

  • Oprogramowanie obsługujące serwis NUADU, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, zdjęcia, logotypy, dokumenty aplikacje, bazy danych i treści serwisu NUADU w całości lub we fragmentach, a w szczególności zadania podlegają ochronie prawnej jako przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Nuadu, przy czym Użytkownik korzysta z wybranych praw na podstawie licencji udzielonej przez Nuadu9.
  • Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści, obrazów lub zawartości serwisu NUADU, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych inaczej niż w sposób rozsądnie dający pogodzić się z przeznaczeniem usługi i uzasadnionymi oczekiwaniami Użytkownika.
  • Jeśli Użytkownik zapisuje w bazie danych NUADU treści chronione przysługującymi mu prawami wyłącznymi, przyjmuje się, że udziela on licencji na korzystanie z tych treści w najszerszym prawnie dozwolonym zakresie.

  9  jest to niewyłączna, terminowa licencja obejmująca dostęp do zasobów serwisu oraz korzystanie z NUADU zgodnie z Umową,

   

  § 8 Reklamacje

  • Nie gwarantujemy, że NUADU spełni wszystkie wymagania Użytkownika oraz że działanie będzie nieprzerwane i bezbłędne. Dopełnimy jednak starań, aby ewentualne błędy usuwane były na bieżąco. NUADU i wszystkie usługi wsparcia są dostarczane i świadczone w stanie takim, w jakim się znajdują („as is”) i ze wszystkimi ewentualnymi wadami. Nuadu zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do NUADU, w szczególności z powodu awarii technicznych, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego NUADU.
  • W każdym przypadku Nuadu odpowiada za szkodę wyrządzoną umyślnie.

   

  § 9 Wsparcie użytkowników

  • Wsparcie techniczne udzielane będzie w dni robocze w godzinach od 8 do 18 poprzez adres email pomoc@nuadu.pl lub pod numerem telefonu 734-190-130. Ponadto wsparcie udzielane będzie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę poprzez chat online dostępny na stronie www.system.nuadu.pl.
  • Nuadu zapewnia, że czas reakcji na zgłoszenie nie będzie dłuższy niż 1 dzień roboczy (od poniedziałku do piątku bez dni ustawowo wolnych).

   

  § 10 Przepisy końcowe

  • Zmiany Regulaminu będą komunikowane za pośrednictwem serwisu NUADU.
  • W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, RODO, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, gdyż świadczenie Nuadu w pełni realizowane jest w czasie rzeczywistym w momencie uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem o czym niniejszym poinformujemy.
  • Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  • Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  NUADU to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.